میزان بیکاری در دوره رکود شدید اقتصادی آمریکا

بيكاري

ميزان بيكاري در دوره ركود شديد اقتصادي آمريكا در دهه ي 30 چقدر بالا بود؟

%18/3
%27
%22/5
%24/9

هنگامي كه در سال 1933 فرانكلين دلانو روزولت رئيس جمهور شد ، نرخ بيكاري به %24/9 رسيد. در آن زمان 13 تا 15 ميليون كارگر بيكار وجود داشتند.

منبع:  nytimes.com

How high was unemployment during the Great Depression?

18.3%
27%
22.5%
24.9%

D ) is correct. When Franklin Delano Roosevelt took office in 1933, the unemployment rate had reached 24.9%. There were 13 to 15 million workers without jobs.


ارسال دیدگاه


بلاکفا