میله قرمز و سفید آرایشگاه

میله آرایشگاه

میله قرمز و سفید آرایشگاه معرف چیست؟

بانداژ و خون
عصای آبنباتی
قوطی کرم اصلاح ریش
اشتیاق و تمیزی

آرایشگر ها همواره موها را کوتاه نمی کردند. آن ها مسئول جراحی های کوچک شامل کشیدن دندان و حجامت بودند. این قرمز و سفید ، معرف تاریخی بانداژ خونی است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the red and white barber pole represent?

Blood and bandages
Candy canes
Shaving cream cans
Passion and cleanliness

A) is correct. Barbers didn't always just cut hair. They used to be responsible for minor surgery including tooth extractions and blood letting. The red and white is a historical representation of bloody bandages.


ارسال دیدگاه


بلاکفا