نام اصلی لوک اسکای واکر

اسکای واکر

نام فامیلی اصلی لوک اسکای واکر چه بود؟

استار کیلر
بیم
مون رایدر
آنیکین

نه تنها نام فامیل لوک در اصل استار کیلر بود بلکه او در ابتدا دختر بود. زمانی که استودیو او را انتخاب نکرد ، او به اسکای واکری که همه ما امروز او را می شناسیم تغییر کرد.

منبع:  Wikipedia

What was Luke Skywalker's original last name?

Starkiller
Beam
Moonrider
Annikkin

A) is correct. Not only was Luke's surname originally Starkiller, but he was also originally a girl. When the studio didn't go for it, he morphed into the Skywalker we're all familiar with today.


ارسال دیدگاه


بلاکفا