نام اولیه میکی موس

میکی موس

نام اولیه میکی موس چه بود؟

فردی
مرتیمر
مانی
اسوالد

نام اولیه میکی موس ، مورتیمر موس بود. همسر والت دیزنی ، لیلیان ، از این نام خوشش نیامد. او توصیه همسرش را پذیرفت و آن را به میکی تغییر داد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was Mickey Mouse originally named?

Ferdie
Mortimer
Manny
Oswald

B) is correct. Mickey Mouse's original name was Mortimer Mouse. Walt Disney's wife Lillian didn't care for the name. He took her advice and changed it to Mickey.


ارسال دیدگاه


بلاکفا