نام بچه خون آشام و انسان

بچه دراکولا

بچه خون آشام و انسان در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

دراکومن
هوپایر
یوپیری
همپیر

بچه خون آشام و انسان ، همپیر Dhampir نامیده می شود. همپیر قدرت هایی شبیه همان خون آشام ها را دارد اما بدون ضعف های معمول.

منبع:  Wikipedia

What's the child of a vampire and a human called?

Dracuman
Hupire
Upyri
Dhampir

D) is correct. The child of a vampire and a human is called a Dhampir. Dhampirs have similar powers to those of vampires, but without the usual weaknesses.


ارسال دیدگاه


بلاکفا