نام خانوادگی خانم پیگی

خانم پیگی

نام خانوادگی خانم پیگی چیست؟

فراگ
پیگی
لی
سو

نام کامل خانم پیگی ، پیگی لی است.

منبع:  smithsonianmag.com

What is Miss Piggy's last name?

Frog
Piggy
Lee
Sue

C) is correct. Miss Piggy’s full name is Piggy Lee.


ارسال دیدگاه


بلاکفا