نام شخصیت بازی مونوپولی

شخصیت بازی مونوپولی

اسم اصلی شخصیت بازی مونوپولی چیست؟

آقای مونوپولی
سموئل اف پرایس
ریچ آنکل پنی بگز
ادوارد مانی

در دوره رکود اقتصادی آمریکا ، بازی کردن یک بازی که ثروت را ارائه می داد ، اغوا کننده بود. ریچ آنکل پنی بگز ، شخصیت بازی ، به افرادی که رویای ميراث‌ بری را داشتند ، امید می داد. در سال 1999 او به آقای مونوپولی تغییر نام داد.

منبع:  Wikipedia

What was the original name of the Monopoly mascot?

Mr. Monopoly
Samuel F. Price
Rich Uncle Pennybags
Edward Money

C) is correct. During the Depression, playing a game that offered wealth was seductive. Rich Uncle Pennybags, the game's mascot, gave hope to those dreaming of inheritances. In 1999, he was renamed Mr. Monopoly.


ارسال دیدگاه


بلاکفا