نام کلیسای داون تون واقعی

کلیسای داون تون

نام کلیسای داون تون واقعی چیست؟

قلعه اراندل
قلعه ویندسور
قلعه هووارد
قلعه های کلر

قلعه های کلر خانه ارل و کونتس کارنارون و محل نمایش انگلیسی کلیسای داون تون است. دوست خانواده کارنارون ، جولین فلوس این نمایش را براساس های کلر نوشته است.

منبع:  Highclere Castle

What's the name of the real Downton Abbey?

Arundel Castle
Windsor Castle
Castle Howard
Highclere Castle

D) is correct. Highclere Castle is the home of the Earl and Countess of Carnarvon and the setting of the British drama Downton Abbey. Friend of the Carnarvons, Julian Fellowes wrote the series based on Highclere.


ارسال دیدگاه


بلاکفا