نقاشی ساعت های ذوب شده

ساعت های ذوب شده

الهام بخش سالوادور دالی برای نقاشی ساعت های ذوب شده کدام است؟

تئوری نسبیت
بمباران هیروشیما
مرگ همسرش
پنیر در حال ذوب

اگرچه بعضی منتقدان ، ساعت های در حال ذوب در نقاشی ماندگاری حافظه به عنوان تعبیری از تئوری اینشتین ، تفسیر کرده اند ،‌ دالی گفت که آن دریافت یک سوررئالیست از پنیر کممبرت در زیر آفتاب است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What inspired Salvador Dali to paint melted clocks?

Theory of relativity
Bombing of Hiroshima
Death of his wife
Melting cheese

D) is correct. Though some critics have interpreted the melting clocks in Persistence of Memory as a comment on Einstein's theory, Dali said it was a surrealist perception of Camembert cheese in the sun.


ارسال دیدگاه


بلاکفا