نواحی زمانی زمین

ساعت

چند ناحیه زمانی در جهان وجود دارد؟

48
36
24
12

جهان به 24 ناحیه زمانی استاندارد تقسیم شده است.

منبع:  Wikipedia

How many time zones are in the world?

48
36
24
12

C) is correct. The world is divided into 24 standard time zones.


ارسال دیدگاه


بلاکفا