نویسنده اصلی فندق شکن

فندق شکن

داستان اصلی فندق شکن را چه کسی نوشته است؟

ایی تی ای هافمن
پیوتر چایکووسکی
لو ایوانوو
الکساندر دوماس

داستان فندق شکن و پادشاه موش متعلق به ایی تی ای هافمن در سال 1816 نوشته شده بود. در سال 1892 پیوتر چایکووسکی، ماریوس پتیپا و لو ایوانوو ، اقتباس الکساندر دوماس را از این داستان به رقص بالت تبدیل کردند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who wrote the original Nutcracker story?

E.T.A. Hoffmann
Pyotr Tchaikovsky
Lev Ivanov
Alexandre Dumas

A) is correct. E.T.A. Hoffmann's story "The Nutcracker and the Mouse King" was written in 1816. In 1892, Pyotr Tchaikovsky, Marius Petipa, and Lev Ivanov turned Alexandre Dumas' adaptation of the story into a ballet.


ارسال دیدگاه


بلاکفا