نیروهای نظامی آمریکا

پرچم آمریکا

نیروی نظامی آمریکا از چند شاخه تشکیل شده است؟

3
4
5
6

پنج شاخه نظامی که نیروی نظامی آمریکا را تشکیل می دهند عبارتند از ارتش ، نیروی دریایی ، نيروى تفنگداران دريايى ، نیروی هوایی و گارد ساحلی.

منبع:  Wikipedia

How many branches make up the US military?

3
4
5
6

C) is correct. The five service branches that make up the United States Armed Forces are the Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard.


ارسال دیدگاه


بلاکفا