هر صد سال گل می دهد

شكوفه

كدام درخت هر صد سال گل مي دهد؟

مگنوليا ستاره
شاه‌ بلوط قرمز
نخل خودمنهدم كننده
درخت‌ زبان‌ گنجشك‌ كوهي

تاهينا اسپكتبيليس ، گونه اي از درخت نخل است كه تنها در ماداگاسكار رشد مي كند، هر صد سال گل مي دهد و سپس خودش را منهدم مي كند.

منبع:  BBC

What tree flowers every 100 years?

Star magnolia
Red chestnut
Self-destructing palm
Mountain ash

C) is correct. Tahina spectabilis, a species of palm tree that’s only known to grow in Madagascar, flowers every 100 years and then self-destructs.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا