هزینه ساخت کشتی تایتانیک

کشتی تایتانیک

ساخت کشتی تایتانیک چقدر هزینه داشت؟

550 هزار دلار
800 هزار دلار
4 میلیون دلار
7/5 میلیون دلار

ساخت کشتی تایتانیک 7/5 میلیون دلار هزینه داشت. امروز حدودا 400 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

منبع:  Titanic: The Artifact Exhibition

How much did it cost to build the Titanic?

$550,000
$800,000
$4,000,000
$7,500,000

D) is correct. It cost $7,500,000 to build the Titanic. Today it would cost an estimated $400,000,000.


ارسال دیدگاه


بلاکفا