هزینه هدایای تعطیلات آمریکایی ها

هدیه

آمریکایی ها چقدر برای هدایای تعطیلات هزینه می کنند؟

850 دلار
600 دلار
1000 دلار
350 دلار

طبق گزارش گروه تحقیقات آمریکایی ، میانگین هزینه برنامه ریزی شده برای سال 2012 ، 854 دلار است. این مقدار بیش از 32 درصد مقدار میانگین هزینه برنامه ریزی شده در تحقیق سال 2011 است.

منبع:  americanresearchgroup.com

How much do Americans spend on holiday gifts?

$850
$600
$1,000
$350

A) is correct. According to the American Research Group, the average planned spending for 2012 is $854. It's up over 32% from average planned spending in the 2011 survey.


ارسال دیدگاه


بلاکفا