هواپیمای با درازترین طول بال

هواپيما

كدام هواپيما درازترين طول بال را دارد؟

An-225 Cossack
C-5 Galaxy
Hughes H-4 Hercules
Airbus A380

با بيش از پنج طبقه ارتفاع ، Hughes H-4 Hercules يا غاز قشنگ Spruce Goose درازترين قايق پرنده اي است كه تاكنون ساخته شده است و درازترين طول بال در بين هر نوع سفينه ي فضايي در طول تاريخ را با 319 پا و 11 اينچ (97/5 متر) دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What plane has the largest wingspan?

An-225 Cossack
C-5 Galaxy
Hughes H-4 Hercules
Airbus A380

C ) is correct. At over five stories tall, the Hughes H-4 Hercules or "Spruce Goose" is the largest flying boat ever built, and has the largest wingspan of any aircraft in history at 319 feet and 11 inches.


ارسال دیدگاه


بلاکفا