ویروس های سرماخوردگی

ويروس سرماخوردگي

چند ويروس باعث سرماخوردگي معمولي مي شوند؟

فقط يكي
بين 10 تا 20 ويروس
حدود 100 ويروس
بيش از 200 ويروس

بيش از 200 ويروس كه باعث سرماخوردگي مي شوند ،‌ و تقريبا 100 نوع از راينو ويروس كه نزديك نيمي از تمام سرماخوردگي ها را باعث مي شوند، شناخته شده اند .

منبع:  nih.gov

How many viruses cause the common cold?

Only 1
Between 10 and 20
About 100
More than 200

D) is correct. More than 200 viruses are known to cause the common cold, with almost 100 types of rhinovirus causing nearly half of all colds.


ارسال دیدگاه


بلاکفا