پاپانوئل به آن ها سر می زند

پاپانوئل

پاپانوئل هر سال از چند خانه بازدید می کند؟

842,000,000
95,000,000
1,530,000,000
508,000,000

در جهان 2,106,000,000 کودک زیر هجده سال وجود دارد. با متوسط 2.5 کودک در هر خانه ، پاپانوئل مجبور است که با طی 221,000,000 مایل ، در 842,000,000 خانه در شب کریسمس توقف کند.

منبع:  randomhistory.com

How many houses does Santa visit each year?

842,000,000
95,000,000
1,530,000,000
508,000,000

A) is correct. There are 2,106,000,000 children under age 18 in the world. At an average of 2.5 children per household, Santa would have to make 842,000,000 stops on Christmas Eve, traveling 221,000,000 miles.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا