پایان دهنده جنگ انقلاب آمریکا

جنگ انقلاب آمریکا

کدام سند، جنگ انقلاب آمریکا را خاتمه داد؟

معاهده پاریس
اعلامیه استقلال
معاهده لندن
قانون‌اساسي

جنگ انقلاب آمریکا رسما در سال 1783 با امضای معاهده پاریس توسط نماینده بریتانیا و سه مذاکره کننده آمریکایی ، شامل بن فرانکلین و جان آدامز ، پایان یافت.

منبع:  ourdocuments.gov

What document ended the American Revolutionary War?

Treaty of Paris
Independence Declaration
Treaty of London
Constitution

A) is correct. The American Revolutionary War officially ended in 1783 with the signing of the Treaty of Paris by a British representative and three American negotiators, including Ben Franklin and John Adams.


ارسال دیدگاه


بلاکفا