پرداخت تمام بدهی ملی آمریکا

رئیس جمهور آمریکا

کدام رئیس جمهور آمریکا تمام بدهی ملی را پرداخت کرد؟

گراور کلولند
رونالد ریگان
اندرو جکسون
هری ترومن

در ژانویه 1835 اندرو جکسون تمام بدهی ملی را پرداخت کرد. آن تنها بار در تاریخ بود و یکسال دوام داشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which President paid off the entire national debt?

Grover Cleveland
Ronald Reagan
Andrew Jackson
Harry Truman

C) is correct. In January 1835, Andrew Jackson paid off the entire national debt. It was the only time in history and it lasted one year.


ارسال دیدگاه


بلاکفا