پرنده با درازترین طول بال

پرنده

كدام پرنده درازترين طول بال را دارد؟

كركس كاليفرنيا
آلباتروس سرگردان
عقاب طلايي
لك لك آفرقايي

آلباتروس سرگردان درازترين طول بال در بين تمام پرندگان را دارد. طول بالش به طور ميانگين بين 8.2 تا 11.5 پا (2.5 تا 3.5 متر) است.

منبع:  Wikipedia

What bird has the largest wingspan?

California Condor
Wandering Albatross
Golden Eagle
Marabou Stork

B) is correct. The Wandering Albatross has the largest wingspan of any bird. Its wingspan, on average, is between 8.2 to 11.5 feet (2.5 to 3.5 meters.


ارسال دیدگاه


بلاکفا