پرنده رایج ایالتی

پرنده

کدام پرنده رایج ترین پرنده ایالتی است؟

مرغ‌ مقلد
پرنده آبی
سهره‌ كاكل‌ قرمز
مدوئورک

هفت ایالت شامل ایندیانا ، ایلنویز ، کنتاکی ، کاریلونای شمالی ، اوهایو ،‌ ویرجینیا و ویرجینیای غربی بیش از هر پرنده دیگری سهره کاکل قرمز شمالی را پرنده ایالتی رسمی خود می دانند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What's the most common state bird?

Mockingbird
Bluebird
Cardinal
Meadowlark

C) is correct. Seven states, including Indiana, Illinois, Kentucky, North Carolina, Ohio, Virginia, and West Virginia, consider the Northern Cardinal their official state bird, the most of any other bird.


ارسال دیدگاه


بلاکفا