پول های بازی منوپولی

بازی منوپولی

در بازی استاندارد منوپولی چقدر پول هست؟

یک میلیون دلار
500,680 دلار
43,260 دلار
15,140 دلار

در ویرایش استاندارد منوپولی ، 15,140 دلار وجود دارد.

منبع:  hasbro.com

How much money is in the standard game of Monopoly?

$1,000,000
$500,680
$43,260
$15,140

D) is correct. There is $15,140 in the Standard Edition of Monopoly.


ارسال دیدگاه


بلاکفا