پوینستیا

پوينستيا

پوينستيا چگونه نامش را بدست آورد؟

از سم
از نام شخصي
از يك ميوه ي باستاني
از يك شهر در مكزيك

اين گياه به طور عمومي بعد از جوئل رابرت پوينست اولين وزير آمريكايي كه به مكزيك رفت و اين گياه را در سال 1825 به آمريكا معرفي كرد، با نام پوينستيا شناخته مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How did the poinsettia get its name?

From poison
From someone's name
From an ancient fruit
From a city in Mexico

B ) is correct. The plant is commonly known as poinsettia after Joel Roberts Poinsett, the first United States Minister to Mexico, who introduced the plant into the US in 1825.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا