چرخه خورشید گرفتگی کلی

خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی کلی هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد؟

هر 50 سال
هر 100 سال
هر 360 سال
هر 1000 سال

در هر مکانی، خورشید گرفتگی کلی ( کسوف کلی ) به طور میانگین فقط یکبار در هر 360 سال اتفاق می افتد.

منبع:  discovermagazine.com

How often does a total solar eclipse occur?

Every 50 years
Every 100 years
Every 360 years
Every 1,000 years

C) is correct. In any given location, a total solar eclipse happens just once every 360 years on average.


ارسال دیدگاه


بلاکفا