کاراکتر فیلم جنگ ستارگان در فیلم E.T

ایی تی

کدام کاراکتر فیلم جنگ ستارگان در فیلم ایی تی هم بود؟

چوباکا
دارث ویدر
یودا
سی تری پو

در جشن هالووین هنگام گفتن حقه یا شکلات ،‌ ایتی کودکی را که مثل یودا لباس پوشیده بود ، دید. در عوض این برجسته کاری ، جورج لوکاس در جنگ ستارگان قسمت اول در اتاق سنا چیزهایی شبیه ایتی قرار داد.

منبع:  entertainment.time.com

Which Star Wars character was also in the movie E.T.?

Chewbacca
Darth Vader
Yoda
C3PO

C) is correct. While trick-or-treating, E.T. sees a kid dressed as Yoda. In return for the cameo, George Lucas placed some of E.T.'s kind in the senate chamber in Star Wars: Episode 1.


ارسال دیدگاه


بلاکفا