کتاب جایی که چیزهای وحشی هستند

هیولا

عنوان اولیه کتاب جایی که چیزهای وحشی هستند، چه بود؟

سرزمین اسب های وحشی
هیولاهای زیر تخت خواب
چیزهای وحشی
جایی که بچه ها رویا می بینند

سرزمین اسب های وحشی ، اسم اولیه جایی که چیزهای وحشی هستند، بود اما کمی قبل از شروع تصویرسازی ، مائوریک سنداک متوجه شد که بلد نیست چطور اسب طراحی کند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the original title of Where the Wild Things Are?

Land of Wild Horses
Monsters Under the Bed
Wild Things
Where the Kids Dream

A) is correct. Land of Wild Horses was the original title of Where the Wild Things Are, but shortly before starting the illustrations, Maurice Sendak realized he did not know how to draw horses.


ارسال دیدگاه


بلاکفا