کشف اولین ویروس انسانی

ویروس

اولین ویروس انسانی که کشف شد ، کدام است؟

تب زرد
آبله
گلو درد میکروبی
آنفولانزا

ویروس تب زرد اولین ویروس انسانی بود که کشف شد. آن توسط یک پزشک ارتشی والتر رید در سال 1901 کشف شد.

منبع:  columbia.edu

What was the first human virus to be discovered?

Yellow fever
Smallpox
Strep
Influenza

A) is correct. Yellow fever virus was the first human virus to be discovered. It was identified in 1901 by Army physician Walter Reed.


ارسال دیدگاه


بلاکفا