گرانترین ماشین جهان

گرانترين ماشين جهان

گرانترين ماشين جهان كدام است؟

SSC Ultimate Aero
Koenigsegg Trevita
Lamborghini Reventón
Bugatti Veyron

Koenigsegg Trevita با برچسب قيمت 2/21 ميليون دلار، گرانترين ماشين دنيا است.

منبع:  forbes.com

What is the most expensive car in the world?

SSC Ultimate Aero
Koenigsegg Trevita
Lamborghini Reventón
Bugatti Veyron

B ) is correct. The Koenigsegg Trevita is the most expensive car in the world with a price tag of $2.21 million dollars.


ارسال دیدگاه


بلاکفا