گربه ای که غرش نمی کند

شیر جنگل

تنها گربه ی بزرگی که نمی تواند غرش کند ، کدام است؟

چیتا
پلنگ
يوزپلنگ‌ امريكايي‌
ببر

یک چیتا غرش نمی کند اما بیشتر صدای پارس با لکنت یا جیرجیر بیشتر شبیه پرنده ، تولید می کند.

منبع:  sandiegozoo.org

What is the only big cat that cannot roar?

Cheetah
Leopard
Cougar
Tiger

A) is correct. A cheetah does not roar but rather makes a stutterbark or chirping sound much like a bird.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا