گروه اسب های دریایی

اسب دريايي

گروه اسب هاي دريايي چه ناميده مي شود؟

Stampede
Float
Swarm
Herd

گروه اسب هاي دريايي Herd ناميده مي شود.

منبع:  National Geographic

What is a group of seahorses called?

Stampede
Float
Swarm
Herd

D) is correct. A group of Seahorses is called a herd.


ارسال دیدگاه


بلاکفا