گروه تک شاخ ها در زبان انگلیسی

تک شاخ

گروه تک شاخ ها در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

Myth
Radiance
Blessing
Spectacle

تک شاخ ها ممکن است واقعی نباشند اما مخلوقات افسانه ای هم به نام های مربوط به خودشان ، نیاز دارند. گروهی از تک شاخ ها با یکی از کلمات blessing یا glory یا marvel ارجاع داده می شوند.

منبع:  wiktionary.org

What is a group of unicorns called?

Myth
Radiance
Blessing
Spectacle

C) is correct. Unicorns may not be real, but mythical creatures also need their own collective nouns. A group of unicorns is referred to as a blessing, glory, or marvel.


ارسال دیدگاه


بلاکفا