گروه عروس های دریایی

عروس هاي دريايي

به گروهي از عروس هاي دريايي ( jellyfish ) چه گفته مي شود؟

Smack
Blossom
Jam
Herd

به گروهي از عروس هاي دريايي smack يا brood يا smuth يا smuck يا fluther گفته مي شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a group of jellyfish called?

Smack
Blossom
Jam
Herd

A ) is correct. A group of jellyfish is called a smack, brood, smuth, smuck, or fluther.


ارسال دیدگاه


بلاکفا