omphaloskepsis

omphaloskepsis

omphaloskepsis يعني چه؟

توانايي چشمك نزدن
ابزار چشم پزشكي
خيره شدن به ناف
معجون جادويي

omphaloskepsis تفكر عميق به ناف خود است براي كمك كردن به تمركز ، هرچند عبارت Navel-gazing كه مكررا استفاده مي شود معمولا به حالت شوخي به معني خودشيفتگي است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is omphaloskepsis?

Ability to not blink
Eye doctor's tool
Navel-gazing
Magic potion

C) is correct. Omphaloskepsis is contemplation of one's navel as an aid to meditation; however, the term "navel-gazing" is frequently used, usually in jocular fashion, to refer to self-absorbed pursuits.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا