ارسال های با برچسب ‘علت’

علت چشمان قرمز در عکس

۷ اسفند ۱۳۹۱

علت صدای شکستن پنجه

۲۳ بهمن ۱۳۹۱

علت رنگی بودن شفق قطبی

۳ مهر ۱۳۹۱

علت نابینایی لوییز بریل

۱۴ دی ۱۳۹۰

بلاکفا